• JS分页效果示例_javascript技巧_脚本之家

  • 行业新闻 2019-12-29
  • 分页 复制代码 代码如下: 复制代码 代码如下:/*--------pager-------*/ .number span a{padding:4px 6px;} .number spana:hover{padding:4px 6px; background-color: #999;color:#FFFFFF;}.number {margin:5px 0;font-size: 14px;font-weig...
    查看全文
  • javascript预加载图片

  • 行业新闻 2019-12-29
  • 预加载的好处可以让网页更快的呈现给用户,缺点就是可能会增加无用的请求(但图片、css、js这些静态文件可以被缓存),如果用户访问的页面里面的css、js、图片被预加载了,用户打...
    查看全文